Mục đích sử dụng trong tiếng Anh là gì

Mục đích sử dụng trong tiếng Anh được biểu diễn qua cụm từ ‘Uses’ hoặc ‘the purpose of use’. Đây là lý do hoặc mục tiêu của việc sử dụng một cái gì đó như một công cụ, kỹ năng hoặc công trình xây dựng để đáp ứng một mục tiêu cụ thể.

Mục đích sử dụng trong tiếng Anh có nghĩa là Uses hoặc the purpose of use. Để đưa vào phục vụ hoặc sử dụng cho một mục đích.

Để tìm kiếm hoặc đạt được mục đích bằng cách lợi dụng, sử dụng những người bạn có địa vị cao của họ để được tiếp cận với tổng thống, cảm thấy mình đang được lợi dụng bởi những người tìm kiếm sự ưu ái.

Thân thiện với ai đó vì lợi ích hoặc mục đích của riêng cá nhân.

Để giảm số lượng hoặc hoàn thành một thứ gì đó, bằng cách ăn nó, đốt nó, viết lên nó hoặc bằng một phản ứng hóa học khác.

Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến mục đích sử dụng

The old hospital isn’t used any more.

Bệnh viện cũ không được sử dụng nữa.

I used a whisk to beat the eggs.

Tôi sử dụng máy đánh trứng để đánh trứng.

The song uses only three chords.

Bài hát chỉ sử dụng ba hợp âm.

“The peace offering of a man who once used you unkindly” (Laurence Sterne).

“Sự đề nghị hòa bình của một người đàn ông đã từng sử dụng bạn một cách không tử tế” (Laurence Sterne).

You should be able to put your experience in electronics to (good) use in your new job.

Bạn sẽ có thể sử dụng (tốt) kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực điện tử trong công việc mới của mình.

She used him to help her get into movies and then discarded him.

Cô ấy đã lợi dụng anh ta để giúp cô tham gia vào các bộ phim và sau đó loại bỏ anh ta.

Don’t touch the machine when it’s in use.

Không chạm vào máy khi đang sử dụng.

Going on the expedition gives me a chance to use all the training I’ve had.

Tham gia chuyến thám hiểm cho tôi cơ hội sử dụng tất cả các khóa đào tạo mà tôi đã có.

Bài viết Mục đích sử dụng trong tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosaigonpearl.org.

0913.756.339